top of page

EN

Symbol Definition. Symbols on this page are for reference only. Symbols applicable to your device are indicated on the individual unit package. Not all symbols contained in the guide are applicable to your device.

FR

Symbole Définition. Les symboles figurant sur cette page sont fournis à titre indicatif uniquement. Les symboles correspondant à votre dispositif sont fournis sur l’emballage de ce dernier. Certains symboles fournis dans ce guide peuvent ne pas s’appliquer à votre dispositif.

ES

Símbolo Definición. Los símbolos de esta página son solo una referencia. Los símbolos aplicables a su dispositivo se indican en el paquete de la unidad individual. No todos los símbolos que aparecen en esta guía son aplicables a su dispositivo.

PT

Símbolo Definição. Os símbolos contidos neste documento destinam-se apenas a consulta. Os símbolos aplicáveis ao seu dispositivo estão indicados na embalagem de unidade individual. Nem todos os símbolos contidos neste documento são aplicáveis ao seu dispositivo.

SV

Symbol Definition. Symbolerna på denna sida är endast referenser. Symboler som är tillämpliga för utrustningen indikeras på de enskilda enheternas förpackningar. Alla symboler i denna vägledning är inte tillämpbara för alla utrustningar.

FI

Symboli viite opas. Tämän sivun symbolit ovat vain viitteeksi. Laitettasi koskevat symbolit on ilmoitettu asianomaisessa yksittäispakkauksessa. Osa tämän oppaan symboleista ei liity laitteeseesi.

DA

Symboli Määritelmä. Symbolerne på denne side er kun vejledende. Symboler, som gælder anordningen, angives på den enkelte anordnings emballage. Ikke alle symboler i denne vejledning gælder din anordning.

NL

Symbool Definitie. De symbolen op deze pagina zijn alleen bedoeld ter informatie. De voor uw apparaat van toepassing zijnde symbolen staan vermeld op de individuele verpakking van het apparaat. Niet alle symbolen in deze handleiding zijn van toepassing op uw apparaat.

DE

Symbol Definition. Die Symbole auf dieser Seite dienen nur zu Referenzzwecken. Die für Ihr Gerät anwendbaren Symbole sind auf der Einzelgeräte-Packung angegeben. Nicht alle in diesem Handbuch aufgeführten Symbole werden auf Ihrem Gerät verwendet.

IT

Simbolo Definizione. I simboli su questa pagina sono solo per riferimento. I simboli applicabili al proprio dispositivo sono indicati su ogni singola confezione. Non tutti i simboli contenuti in questa guida sono applicabili al proprio dispositivo.

EL

 Σύμβολο Ορισμός. Τα σύμβολα σε αυτήν τη σελίδα προορίζονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Τα σύμβολα που εφαρμόζονται στη συσκευή σας υποδεικνύονται στη στοιχειώδη συσκευασία. Δεν εφαρμόζονται όλα τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες στη συσκευή σας.

NO

Symbol Definisjon. Symboler på denne siden er kun for referanse. Symboler som gjelder for din enhet, er indikert på den individuelle enhetsemballasjen. Ikke alle symboler i denne veiledningen gjelder for din enhet.

JA

シンボルの定義。このページに記載のシンボルは、参考だけを目的として使用されています。 お使いの デバイスに適用されるシンボルは個々の機器パッケー ジに表示されています。 このガイドに記載のシンボル のすべてが、お使いのデバイスに適用されるわけでは ありません。

ZH

符号定义。本页面上的符号仅供参考。适用于您的装置 的符号如独立装置包中所示。并不是本指南中的所有符 号均适用于您的装置。

CS

Definice symbolů. Symboly na této stránce jsou uváděny pouze pro referenci. Symboly platné pro vaše zařízení naleznete na balení příslušné jednotky. K vašemu zařízení se nevztahují všechny symboly uvedené v této příručce.

RU

Пояснение символов. Символы на этой странице приведены только для справки. Символы, применимые к вашему устройству, указаны на каждой отдельной упаковке. Не все символы, содержащиеся в руководстве, применимы к вашему устройству.

Symbols

Symbols Glossary

EN - Legal Manufacturer 
FR - Fabricant légal
ES - Fabricante legal 
PT - Fabricante Legal 
SV - Legal tillverkare
FI - Oikeudellinen valmistaja 
DA - Godkendt producent
NL - Wettelijke fabrikant

DE - Rechtlicher Hersteller
IT - Produttore legale
EL - Νόμιμος κατασκευαστής
NO - Juridisk produsent
JA - 法的メーカー
ZH - 合法制造商
CS - Legální výrobce
RU - Официальный производитель

EN - Number of Units
FR - Nombre d’unités
ES - Número de unidades 
PT - Número de unidades SV - Antal enheter
FI - Yksiköiden määrä DA - Antal enheder
NL - Aantal eenheden

DE - Nombre d’unités
IT - Numero di unità
EL - Αριθμός μονάδων NO - Antall enheter
JA - ユニット数 ZH-部件数
CS - Počet jednotek
RU - Количество единиц

EN - Reference / Catalog Number 
FR - Référence / Numéro de catalogue 
ES - Referencia / Número de Catálogo
PT - Referência / Número de Catálogo 
SV - Referens / katalognummer
FI - Viite / Catalognummer
DA - Reference / Katalognummer
NL - Referentie / Catalogusnummer

DE - Reference / Katalognummer
IT - Riferimento / Numero di catalogo 
EL - Αναφορά / Αριθμός καταλόγου
NO - Referanse / Katalognummer 
JA - リファレンス/カタログ番号 
ZH - 参考/目录号码
CS - Referenční/katalogové číslo
RU - Справочный номер / Номер по каталогу

EN - Lot Number
FR - Numéro de lot
ES - Número de lote 
PT - Número do lote 
SV - Varunummer
FI - Erä numero
DA - Lot number
NL - Lot nummber

DE - Los-Nr.
IT - Numero Lotto
EL - Αριθμός παρτίδας NO - Lot number
JA - ロット番号 ZH-批号
CS- Číslo šarže
RU- Номер партии

EN - Consult Instructions For Use
FR - Consulter les instructions d’utilisation
ES - Consulte las instrucciones de uso
PT - Consulte as instruções de uso
SV - Se bruksanvisningen
FI - Katso käyttöohjeita
DA - Se brugsanvisningen
NL - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
DE - Gebrauchsanweisung beachten

IT - Consultare le istruzioni per l’uso
EL - Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
NO - Konsultere Instruksjoner for bruk
JA - 使用説明書を参照してください
ZH - 请参考使用说明
CS - Prostudujte si návod k použití.
RU - См. инструкции по применению

EN - Storage temperature limits
FR - Limites de température de stockage
ES - Límites de temperatura de almacenamiento
PT - Limites de temperatura de armazenamento
SV - Temperaturgränser för förvaring
FI - Säilytyksen lämpötilarajat
DA - Temperaturgrænser for opbevaring
NL - Grenzen voor opslagtemperatuur

DE - Temperaturbereich für Lagerung
IT - Limiti di temperatura per la conservazione
EL - Όρια θερμοκρασίας φύλαξης
NO - Temperaturgrenser for oppbevaring
JA - 保管温度制限
ZH - 储存温度限值
CS - Teplotní limity pro skladování
RU - Допустимая температура хранения

EN - Use by / Expiration Date
FR - Utilisez par / date d’expiration
ES - El uso de / Fecha de vencimiento
PT - Use por Data / Expiração
SV - Använd av / Utgångsdatum
FI - Käytä by / viimeinen voimassaolopäivä
DA - Anvendelse efter dato
NL - Gebruik door / Vervaldatum

DE - Verwenden von / Ablaufdatum
IT - Usare entro / Data di scadenza
EL - Χρήση κατά Ημερομηνία / λήξης
NO - Bruk etter dato
JA - 有効期限まで使用
ZH - 使用过期日期
CS - Datum spotřeby/expirace
RU - Использовать до / Дата истечения срока годности

EN - Federal (USA) law restricts the use of this device to sale by or on the order of a physician.

FR - Les lois fédérales (USA) limitent la vente de ce dispositif aux seuls médecins ou sur prescription médicale.

ES - Las leyes federales de los Estados Unidos de América restringen el uso de este dispositivo a su venta por parte de un médico o a petición de este.

PT - A lei federal (dos Estados Unidos da América) restringe a utilização deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

SV - Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna enhet endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

FI - Tätä tuotetta saa Yhdysvaltain liittovaltion lain nojalla myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

DA - Forbundsloven (USA) begrænser salget af dette apparat til læger eller efter bestilling af en læge.

NL - De Amerikaanse federale wet beperkt de verkoop van dit apparaat aan of in opdracht van een arts.

DE - Laut (US-)Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung eines Arztes gekauft werden.

IT - La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a opera o per conto di un medico.

EL - Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει τη χρήση της συσκευής αυτής για πώληση από ή κατόπιν εντολής ιατρού.

NO - Føderal (USA) lov begrenser bruken av denne enheten til salg av eller som foreskrevet av en lege.

JA - 米国連邦法は、本装置の販売を医師または 医師の指示によるものに限定しています。

ZH - 美国联邦法律规定,此装置只能由医生出售 或遵照医嘱销售。

CS - Podle federálního zákona (USA) smí být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na lékařský předpis.

RU - Согласно федеральному законодательству США продажа этого устройства разрешена только
врачам или по их заказу.

EN - Federal (USA) law restricts the use of this device to sale by or on the order of a physician.

FR - Les lois fédérales (USA) limitent la vente de ce dispositif aux seuls médecins ou sur prescription médicale.

ES - Las leyes federales de los Estados Unidos de América restringen el uso de este dispositivo a su venta por parte de un médico o a petición de este.

PT - A lei federal (dos Estados Unidos da América) restringe a utilização deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica.

SV - Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna enhet endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

FI - Tätä tuotetta saa Yhdysvaltain liittovaltion lain nojalla myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

DA - Forbundsloven (USA) begrænser salget af dette apparat til læger eller efter bestilling af en læge.

NL - De Amerikaanse federale wet beperkt de verkoop van dit apparaat aan of in opdracht van een arts.
 

DE - Laut (US-)Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung eines Arztes gekauft werden.

IT - La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo a opera o per conto di un medico.

EL - Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.) περιορίζει τη χρήση της συσκευής αυτής για πώληση από ή κατόπιν εντολής ιατρού.

NO - Føderal (USA) lov begrenser bruken av denne enheten til salg av eller som foreskrevet av en lege.

JA - 米国連邦法は、本装置の販売を医師または 医師の指示によるものに限定しています。

ZH - 美国联邦法律规定,此装置只能由医生出售 或遵照医嘱销售。

CS - Podle federálního zákona (USA) smí být toto zařízení prodáváno pouze lékařem nebo na lékařský předpis.

RU - Согласно федеральному законодательству США продажа этого устройства разрешена только
врачам или по их заказу.

EN - European Authorized Representative

EN - Conformitè Europëenne (CE) Mark

EN - In Vitro Diagnostic Device

Symbol

Description

EN - Product Information

EN - Manufacture Date

EN - Serial Number

EN - Contents

EN - Universal Device Identifier (UDI)

EN - Volume

bottom of page